Funkcje VBA Excel

Poniżej pełna lista funkcji VBA w Excelu wraz z opisem. Kliknij link do danej funkcji, by zobaczyć jej składnię, opis i przykład użycia.

Funkcje matematyczne VBA Excel (Funkcje liczbowe)

ABS – Zwraca wartość bezwzględną z liczby.
EXP – Zwraca Wartość wykładniczną.
FIX – Zaokrągla liczbę do liczby całkowitej. Dla liczb ujemnych zaokrągla w stronę zera.
INT – Zaokrągla liczbę do liczby całkowitej. Dla liczb ujemnych zaokrągla w stronę przeciwną do zera.
LOG – Zwraca wartość logarytmy naturalnego z argumentu.
RND – Generuje liczbę losową z zakresu 0-1.
ROUND – Zaokrągla liczbę wskazaną w argumencie do określonej liczy miejsc po przecinku.
SQR – Oblicza pierwiastek drugiego stopnia ze wskazanej liczby.
SGN – Zwraca znak liczby. Dla dodatnich 1, dla ujemnych -1.
SIN – Oblicza sinus z aggumentu.
COS – Oblicza Cosinus z argumentu.
TAN – Oblicza Tangens z argumentu.
ATN – Oblicza ArcusTangens ze wskazanego argumentu.

Funkcje tekstowe VBA Excel (Funkcje znakowe)

ASC – Zwraca pozycję w tablicy ASCII dla znaku wskazanego w argumencie.
CHR – Zamienia liczbę reprezentującą znak w tablicy ASCII na znak alfanumeryczny.
INSTR – Szuka wystąpień tekstu w innym tekście i zwraca pozycję licząc od początku ciągu.
INSTRREV – Szuka wystąpień tekstu w innym tekście i zwraca pozycję licząc od końca ciągu.
LCASE – Zamienia znaki w ciągu tekstowym na litery małe.
LEFT – Wycina tekst z innego tekstu zaczynając od lewej strony.
LEN – Zwraca długość ciągu znaków.
LTRIM – Usuwa zbędne spacje z lewej strony ciągu tekstowego.
MID – Wycina określoną liczbę znaków z tekstu.
REPLACE – Zamienia wystąpienia jednego tekstu w innym tekście.
RIGHT – Wycina tekst z innego tekstu zaczynając od prawej strony.
RTRIM – Usuwa zbędne spacje z prawej strony tekstu.
SPACE – Zwraca określoną w argumencie liczbę spacji.
STR – Zamienia liczbę na tekst.
STRCOMP – Porównuje dwa ciągu tekstowe ze względu na długość ciągów znaków.
STRCONV – Konwertuje ciąg tekstowy zgodnie ze wskazanym argumentem.
STRREVERSE – Zwraca tekst pisany w kolejności odwrotnej.
TRIM – Usuwa zbędne spacje z początku i końca tekstu.
UCASE – Zamienia litery na litery wielkie.
VAL – Zwraca liczby z ciągu tekstowego.

Funkcje daty i czasu VBA Excel

DATE – Funkcja zwraca bieżącą datę.
DATEADD – Funkcja dodaje do daty lub godziny określoną liczbę jednostek czasu.
DATEDIFF – Funkcja zwraca różnicę pomiędzy dwiema wartościami dat lub czasów w określonych jednostkach np dniach.
DATEPART – Funkcja zwraca określony element z daty lub daty i czasu. Może to być dzień, miesiąc, rok, kwartał, godzina, minuta, sekunda itp.
DATESERIAL – Składa datę z roku, miesiąca i dnia.
DATEVALUE – Zwraca datę z daty i czasu. Zaokrągla datę.
DAY – Zwraca dzień miesiąca z daty.
HOUR – Zwraca liczbę godzin z czasu lub daty i czasu.
MINUTE – Zwraca liczbę minut z czasu lub daty i czasu.
MONTH – Zwraca miesiąc z daty.
MONTHNAME – Zwraca nazwę dnia miesiąca.
NOW – Zwraca bieżącą datę i czas lub sam czas.
TIMESERIAL – Składa czas z liczby godzin, minut,, sekund.
TIMEVALUE – Wyciąga czas z daty i czasu.
WEEKDAY – Zwraca dzień tygodnia z daty
WEEKDAYNAME – Zwraca nazwę dnia tygodnia z daty.
YEAR – Zwraca rok z daty.

Funkcje formatu i konwersji typów danych VBA Excel

CBOOL – Konwertuje do typu danych Boolean.
CBYTE – Konwertuje do typu danych Byte.
CCUR – Konwertuje do typu danych Currency.
CDATE – Konwertuje do typu danych Date.
CDBL – Konwertuje do typu danych Double.
CINT – Konwertuje do typu danych Integer.
CLNG – Konwertuje do typu danych Long.
CLNGLNG – Konwertuje do typu danych LongLong.
CSNG – Konwertuje do typu danych Single.
CSTR – Konwertuje do typu danych String.
CVAR – Konwertuje do typu danych Variant.